🕵️Audit

Smart-contracts:

Bảo mật là điều quan trọng hàng đầu trong không gian blockchain, đặc biệt là trong không gian DeFi. Do đó, chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là phải thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ tài sản của người dùng.

Bạn có thể tìm thấy bên dưới các cuộc kiểm toán khác nhau do Algem thông qua:

Tokenomic:

Algem Tokenomics Audit by Dr Stylianos Kampakis

Last updated