🗺️Roadmap

2023 - Stage 1:

 • Liquid dApp Staking v1.5 launch

 • nASTR Farming: SIO2 & Starlay Finance Integration

 • Secret project (Liquid & Cross-chain);

 • Liquid Lending;

 • ALGM staking;

 • Khởi chạy và list ALGM;

 • NFT holders ALGM airdrop;

 • Phát hành token ALGM

2023 Stage 2:

 • Quản trị Algem;

 • Liquid staking V2;

 • Launch on Shiden;

 • Liquid staking multi-pools on Astar Native (Substrate);

 • nASTR XC20 - Tài sản Cross-parachains trên Polkadot's parachains

2023 Stage 3

 • Algem Liquid Staking & Liquid Lending trên các parachains khác

 • Algem Liquid Staking & Liquid Lending trên các EVM chains khác

Trình tự và thành phần của các công việc trong lộ trình này có thể được thay đổi vì mục đích thành công của những người nắm giữ Algem và ALGM.

Last updated