⚖️Doanh thu giao thức

Doanh thu giao thức Algem đến từ hai nguồn khác nhau:

  • Lệ phí. Đổi lại các dịch vụ của mình, Algem tính một khoản phí nhỏ cho các tính năng khác nhau của nó:

    • Phí quản lý Liquid Staking (10% phí cho phần thưởng stake)

    • Phí hủy đặt cọc ngay lập tức (1% trên số tiền chưa đặt cọc)

    • Phí quản lý Liquid Lending (10% phí trên phần thưởng cho vay)

    • nnASTR Farming fee (10% phí trên phần thưởng canh tác của đối tác)

  • Phần thưởng Build2Ear. Algem là một phần của chương trình Astar Builders. Kết quả là, Algem tạo ra phần thưởng cho người vận hành từ việc Staking dApp của Astar trong mỗi kỷ nguyên Astar thông qua nhóm của nó trên cổng thông tin Astar. Người dùng có thể theo dõi phân phối phần thưởng trên Subscan.

Phân phối doanh thu

Trước khi ra mắt Liquid Lending (giai đoạn hiện tại)

Sau khi ra mắt Liquid Lending

Last updated